مشاركت در ايجاد و راه اندازي ايرلاين اختصاصي منطقه آزاد چابهار