فراخوان واگذاری سالن نمایشگاه و مرکز همایش های بین المللی

شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت و صید صنعتی منطقه آزاد چابهار در نظر دارد سالن نمایشگاه و مرکز همایش های بین المللی را از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که تمایل به شرکت در فراخوان دارند به روش اجاره واگذار نماید. متقاضیان بایستی با در نظر گرفتن مراتب قید شده در اسناد فراخوان اقدام به تکمیل اسناد نمایند.

شرایط عمومی شرکت در فراخوان:

 1. موضوع فراخوان: واگذاری سالن نمایشگاه و مرکز همایش های بین المللی منطقه آزاد چابهار به روش اجاره 2 ساله
 2. مدت اجاره: 2 سال
 3. دستگاه فراخوان گزار: شرکت سرمایه گذاری، توسعه تجارت و صید صنعتی
 4. دستگاه نظارت: مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری، توسعه تجارت و صید صنعتی
 5. فروش اسناد: فروش اسناد فراخوان از تاریخ 1401/06/05 لغایت 1401/06/16 در ساعت اداری انجام می گردد. مبلغ فروش اسناد و مدارک فراخوان 2.000.000 ریال می باشد که بایستی به شماره شبا IR220180000000002521058989 نزد بانک تجارت به نام شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت و صید صنعتی واریز و سند آن هنگام دریافت اسناد ارائه گردد.
 6. محل فروش اسناد: چابهار، منطقه آزاد چابهار، پشت مجتمع تجاری تیس، ساختمان زیتون، واحد دبیرخانه، تلفن: 054-35312363 و 09337922955
 7. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات: تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 1401/06/16
 8. جلسه توجیهی: روز دوشنبه مورخ 1401/06/14 راس ساعت 11 در دفتر مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت و صید صنعتی
 9. محل تحویل پیشنهادات: چابهار، منطقه آزاد چابهار، پشت مجتمع تجاری تیس، ساختمان زیتون، واحد دبیرخانه، تلفن: 054-35312363
 10. محل و تاریخ گشایش پاکات: روز دوشنبه مورخ 1401/06/28 راس ساعت 10 دفتر شرکت سرمایه گذاری، توسعه تجارت و صید صنعتی
 11. به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.