بطور كلي بندر چابهار در منطقه ای واقع شده است كه داراي تابستانهاي گرم و مرطوب و زمستانهاي معتدل مي باشد و از نظر اقليمي بعلت بارندگي ناچيز جزء مناطق خشك محسوب مي شود همچنين عدم وجود روزهاي يخبندان و كمي بارندگي از ويژگيهاي مهم آب و هوايي اين منطقه محسوب مي شود . چابهار بعلت وضعيت جغرافيايي خاص ، داراي ساعات آفتابي بسيار زيادي در طول سال مي باشد كه از اين لحاظ بر روي كره زمين كم نظير مي باشد .
شهرستان چابهار دارای اقلیم بیابانی گرم و خشک می باشد . میانگین بارش سالانه در این شهرستان 2/114میلی متر و متوسط دمای آن در سال  از8/40 + الی 8/9+ درجه سانتی گراد در تغییر است .

 

مشخصه مقدار
ميانگين روزانه درجه حرارت 1/26
ميانگين بيشينه درجه حرارت 1/30
ميانگين كمينه درجه حرارت 2/22
حداكثر دماي مطلق 47
حداقل دماي مطلق 7
ميانگين دماي روزانه گرمترين ماه 4/31
ميانگين دماي روزانه سردترين ماه 8/19
متوسط رطوبت نسبي 72 درصد
متوسط روزهاي باراني در سال 3/15 روز
متوسط روزهاي طوفاني در سال 3/4روز
متوسط روزهاي باد وگرد و غبار در سال 4/29 روز