دعوتنامه شرکت در مزایده عمومی فروش کنسرو تن ماهی

دعوتنامه شرکت در مزایده عمومی

شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت و صید صنعتی منطقه آزاد چابهار در نظر دارد، کنسرو تون ماهی موجود خود را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که تمایل به شرکت در مزایده دارند به فروش برساند، متقاضیان بایستی با در نظر گرفتن مراتب قید شده در اسناد مزایده اقدام به تکمیل اسناد نمایند.

شرایط عمومی شرکت در مزایده فروش:

 1. موضوع فراخوان: فروش کنسرو تون ماهی موجود
 2. مدت اجرای قرارداد فروش: یک ماه
 3. زمان تحویل کالا: بلافاصله پس از امضاء و مبادله و ابلاغ قرارداد و تودیع ثمن معامله
 4. مبلغ تضمین شرکت در مزایده 900.000.000 ریال
 5. مبلغ پایه فروش هر قوطی طبق نظریه کارشناسی شماره 21/ک ک/1401 مبلغ 287.100 ریال تعیین می گردد.
 6. تعداد قوطی کنسرو ماهی تن موضوع مزایده فروش 61368 عدد قوطی (معادل 2557 شلف شرینگ شده 24 عددی)
 7. دستگاه مزایده گزار: شرکت سرمایه گذاری، توسعه تجارت و صید صنعتی
 8. دستگاه نظارت: مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری، توسعه تجارت و صید صنعتی
 9. فروش اسناد: فروش اسناد فراخوان از تاریخ 23/07/1401 لغایت 04/08/1401 در ساعت اداری انجام می گردد. مبلغ فروش اسناد و مدارک فراخوان 500.000 ریال می باشد که بایستی به شماره شبا IR220180000000002521058989 نزد بانک تجارت شعبه منطقه آزاد چابهار به نام شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت و صید صنعتی واریز و سند آن هنگام دریافت اسناد ارائه گردد.
 10. محل فروش اسناد: چابهار، منطقه آزاد چابهار، پشت مجتمع تجاری تیس، ساختمان زیتون، واحد دبیرخانه، تلفن: 054-35312363 و 09337922955
 11. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات: تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 14/08/1401
 12. محل تحویل پیشنهادات: چابهار، منطقه آزاد چابهار، پشت مجتمع تجاری تیس، ساختمان زیتون، واحد دبیرخانه، تلفن: 054-35312363
 13. محل و تاریخ گشایش پاکات: روز چهارشنبه مورخ 18/08/1401 راس ساعت 10 دفتر شرکت سرمایه گذاری، توسعه تجارت و صید صنعتی
 14. به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.