ترانزیت شرق

از اهداف اساسی مطالعات طرح توسعه محور شرق ، اراده و برنامه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در دهه اول انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در اجرای طرح توسعه محور شرق در زمینه خروج از بن بست‌های توسعه و رفع محرومیت‌ها در شرق کشور به ویژه استان‌های جنوبی واقع در محور شرق و به خصوص سیستان و بلوچستان و جنوب خراسان بوده است.