ریاست جمهوری ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در جلسه مورخ ۴/۲/۱۳۷۴ با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران ( موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۶۳۲ /ت هـ مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۴ ) و به استناد بند (ب) ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲ ـ اساسنامه شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار ( سهامی خاص ) را به شرح زیر تصویب نمودند :

فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ ـ نام شرکت « شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار » و نوع «سهامی خاص » است که از این پس به اختصار شرکت نامیده می شود .
ماده ۲ ـ موضوع شرکت انجام کلیه امور صید و خدمات صیادی ، پرورش و تکثیر و عمل آوری انواع آبزیان و صنایع ، خدمات امور مجاز تولیدی ، عمرانی و تجاری مرتبط باآن می باشد .
تبصره ـ انجام هر نوع فعالیت ـ از جمله مشارکت در شرکتها ( حداکثر به میزان ۴۹% ) ـ که برای توسعه و پیشرفت امور موضوع شرکت ضروری یا مفید باشد نیز در محدوده موضوع شرکت قرار دارد .
ماده ۳ ـ شرکت برای مدت نامحدود تشکیل می شود .
ماده ۴ ـ مرکز اصلی شرکت در منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار ، واقع در چابهار ـ جاده طبس است .
ماده ۵ ـ سرمایه شرکت یک صد میلیون ریال می باشد که به یک هزار سهم یکصد هزار ریالی با نام تقسیم میشود : ۹۹۷ سهم تعلق به سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار ، که از این پس در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می شود ، یک سهم متعلق به شرکت شیلات ایران ، یک سهم متعلق به شرکت سرمایه گذاری مهاب قدس و یک سهم آن متعلق به شرکت سرمایه گذاری ملت است .
تبصره ـ ۳۵% مبلغ اسمی سهام بطور نقد پرداخت شده و بقیه آن در تعهد سهامداران است که ظرف دو سال پرداخت می شود .
فصل دوم ـ ارکان شرکت
ماده ۶ ـ ارکان شرکت عبارتند از :
الف ـ مجمع عمومی
ب ـ هیات مدیره
ج ـ بازرس (حسابدار)
الف ـ مجمع عمومی
ماده ۷ ـ مجمع عمومی شرکت سهام یا نمایندگان آنها با معرفی رییس مجمع عمومی که مدیر عامل سازمان است ، تشکیل می شود .
ماده ۸ ـ مجمع عمومی شرکت هر سال حداقل دو بار به دعوت هیات مدیره یک بار حداکثر تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی برای بررسی و تصویب تزار نامه و حساب عملکرد سود و زیان و یک بار در نیمه دوم سال برای بررسی و تصویب بودجه سال بعد در مرکز اصلی شرکت با توافق مجمع در محل پیشنهادی هیات مدیره تشکیل می شود .
ماده ۹ ـ دعوت نامه رسمی مجامع عمومی شامل تشکیل ، روز ، ساعت و دستور جلسه در مدتی که کمتر از پانزده روز از تاریخ تشکیل جلسه نباشد توسط رییس هیات مدیره برای صاحبان سهام ارسال می شود .
ماده ۱۰ ـ تصمیمات مجامع عمومی همواره با اکثریت آراء ( هر سهم یک رای ) معتبر است .
تبصره ـ مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی شرکت در صورت جلسه ای که به امضای هیات رییسه مجمع می رسد ، ثبت و در مرکز اصلی شرکت نگاهداری می شود .
ماده ۱۱ ـ اختیارات و وظایف مجمع عمومی عبارت است از :
الف ـ تعیین خط مشی کلی شرکت
ب ـ استماع و بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و بازرس و اخذ تصمیمات مقتضی .
پ ـ بررسی و تصویب بودجه و تراز نامه و حساب سود و زیان و نحوه تقسیم سود شرکت .
ت ـ بررسی و تصویب آئین نامه های مالی ، معاملاتی اداری و استخدامی شرکت .
ث ـ تعیین حقوق اعضای هیات مدیره موظف و حق الزحمه بازرس (حسابرس ) و پاداش آنها .
ج ـ تعیین روزنامه کثیر الانتشار به منظور درج کلیه آگهی های شرکت
چ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سرمایه گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت با پیشنهاد هیات مدیره .
ح ـ تعیین اعضای هیات مدیره و بازرس قانونی .
ماده ۱۲ ـ اختیارات و وظایف مجمع عمومی فوق العاده عبارت است از :
الف ـ پیشنهاد تغییر در موارد اساسنامه به مجمع عمومی سازمان
ب ـ پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه شرکت به مجمع عمومی سازمان
ج ـ پیشنهاد انحلال شرکت به مجمع عمومی سازمان
ماده ۱۳ ـ مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده به دعوت هیات مدیره شرکت یا بازرس قانونی یا درخواست صاحبان یک پنجم سهام تشکیل می شوند .
ب ـ هیات مدیره
ماده ۱۴ ـ شرکت به وسیله هیات مدیره ای متشکل از سه تا پنج نفر که توسط مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند ، اداره می شود ، انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
تبصره ۱ ـ در صورت استعفا ، فوت یا عزل هر یک از اعضا یا وجود موانع قانونی دیگر ، بلافاصله مجمع عمومی عادی با درخواست هیات مدیره یا بازرس قانونی جهت تکمیل اعضا تشکیل می شود .
تبصره ۲ ـ انتخاب اعضای جدید برای بقیه دوره هیات مدیره است . و مسوولیت سایر اعضای هیات مدیره تا انتخاب اعضای جدید کماکان به قوت خود باقی است .
ماده ۱۵ ـ اعضای هیات مدیره در اولین نشست خود یک نفر را از بین خود به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان نایب رییس هیات مدیره برای مدتی که بیش از مدت عضویت در هیات مدیره نباشد ، انتخاب می کنند .
ماده ۱۶ ـ هیات مدیره حداقل هر ماه یک بار بنا به دعوت رییس هیات مدیره در محل تشکیل جلسه می دهد .
ماده ۱۷ ـ برای هر یک از جلسات هیات مدیره صورت جلسه حاوی خلاصه مذاکرات همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ، تنظیم و به اعضای حاضر برسد .
تبصره ـ نظر هر یک از اعضای هیات مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد ، در صورت جلسه قید می شود .
ماده ۱۸ ـ کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت ، جز موضوعاتی که اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد آنها طبق قانون تجارب و این اساسنامه در صلاحیت خاص مجامع عمومی است .
ب ـ نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص و کلیه موسسات دولتی و خصوصی ، دادگاههای و مراجع قضایی با حقوق توکیل .
پ ـ تقدیم گزارش سالانه به مجمع عمومی .
ت ـ تهیه و تدوین بودجه و تنظیم گزارش مالی سالانه شرکت و پیشنهاد نحوه تقسیم سود به مجمع عمومی.
ث ـ تدوین آئین نامه های مالی ، معاملاتی ، اداری و استخدامی شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی .
ج ـ پیشنهاد نحوه سرمایه گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت به مجمع عمومی .
چ ـ افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و سایر موسسات تجاری و انسداد حسابهای یاد شده .
ماده ۱۹ ـ مجمع عمومی یک نفر از اعضای هیات مدیره را به عنوان مدیر عامل انتخاب می کند . مدیر عامل مصوبات هیات مدیره است . هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات یاد شده در ماده ۱۸ این اساسنامه را به وی واگذار کند .
ماده ۲۰ ـ کلیه چکها ، سفته ها ، بروات ، قراردادها و هر نوع سند تعهد آور دیگر با امضای مشترک مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است .
ج ـ بازرس (حسابرس)
ماده ۲۱ ـ مجمع عمومی عادی هر سال یا چند بازرس ( حسابرس ) انتخاب می کند تا بر طبق قانون تجارت و این اساسنامه به وظایف قانونی خود عمل کنند . انتخاب مجدد بازرس مجدد یا بازرسان بلامانع است .
تبصره ۱ ـ مجمع عمومی عادی می تواند در هر زمان بازرس یا بازرسان را مشروط بر تعیین جانشین آنها عزل کند .
تبصره ۲ ـ تعیین میزان حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است .
ماده ۲۲ ـ بازرس یا بازرسان قانونی می توانند در هر زمان هر گونه رسیدگی یا بازرسی لازم را انجام و اسناد ، مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و مورد رسیدگی قرار دهند این رسیدگی و بازرسی نباید باعث رکود یا توقف فعالیت شرکت شود .
ماده ۲۳ ـ گزارش بازرس باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اطلاع صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد . تصمیماتی که بدون آگاهی از گزارش بازرس در مورد تصویب دارایی و تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود ، از درجه اعتبار ساقط است .
فصل سوم ـ مقررات مختلف
ماده ۲۴ ـ هیات مدیره شرکت هر سال مالی که از اول فروردین تا پایان اسفند ماه هر سال می باشد ـ به استثنای سال اول که از تاریخ تاسیس تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود ـ طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۴۷ ـ صورت دارایی و دیون و همچنین تراز نامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی آن سال مالی تنظیم کند . اسناد مذکور در این ماده باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی همراه گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام ارایه شود .
ماده ۲۵ ـ از ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهم می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورت حساب و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه و از تراز نامه ، حساب سود و زیان شرکت و گزارش بازرس رونوشت تهیه کند .
ماده ۲۶ ـ سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت از درآمد حاصل در همان سال مالی پس از کسر کلیه هزینه ها ، استهلاکات و ذخیره است .
ماده ۲۷ ـ از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل معادل یک بیستم آن بر طبق مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۴۷ ـ به عنوان اندوخته قانونی منظور می شود ، همچنین به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی ، ذخیره قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته های مخصوص امکان پذیر است .
ماده ۲۸ ـ سود قابل تقسیم عبارت از سود خالص سال مالی شرکت پس از کسر زیان سالهای قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری به اضافه سودهای تقسیم نشده سالهای قبل می باشد . تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز است . شرکت باید ظرف هشت ماه از تاریخ تصویب مجمع عمومی سودی را که مورد تصویب مجمع یاد شده قرار گرفته به سهامداران پرداخت کند .
ماده ۲۹ ـ انتقال سهام شرکت با رعایت مقررات به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا بخش خصوصی با تصویب دو سوم آرای مجمع عمومی امکان پذیر است و باید در دفتر ثبت سهام به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او انتقال را در دفتر مزبور امضا کند .
ماده ۳۰ ـ انحلال شرکت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برابر ضوابط مندرج در قانون تجارب و اساسنامه سازمان انجام می گیرد .
ماده ۳۱ ـ سایر موضوعات پیش بینی نشده در این اساسنامه مشمول قانون تجارب و دیگر قوانین است .
این اساسنامه به موجب نامه شماره ۱۱۰۷ مورخ ۲۶/۷/۱۳۷۴ شورای محترم نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است .
این تصویب نامه در تاریخ ۸/۸/۱۳۷۴ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

  • تغییر اساسنامه: در سال 1391 با تدوین خط مشی و تعریف استراتژی های جدید و بعنوان تنها شرکت تابعه و بازوی اجرایی سازمان منطقه آزاد چابهار به شرکت سرمایه گذاری، توسعه تجارت و صید صنعتی منطقه آزاد چابهار تغییر نام یافت.