برنامه زنده اینستاگرام ” بررسی فرصت های سرمایه گذاری و تجاری در حوزه شیلات بین چابهار و عمان”

چگونگی ورود به بازار عمان با تاکید بر فرصتهای سرمایه گذاری و تجاری

با حضور:

خانم دکتر آرزو جمالی دبیرکل اتاق متشرک بازرگانی ایران و عمان

خانم دکتر نادیه روحی کارشناس سرمایه گذاری و شیلات شرکت سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار

سر فصل ها :

  • اهمیت شیلات در عمان و منطقه آزاد چابهار
  • اهداف و اولویت کشور عمان در خصوص پروژه های زیر بخش شیلات
  • چرا عمان و چگونگی استفاده از عمان جهت دستیابی به بازارهای هدف صادراتی
  • معرفی پتانسیل های تجاری و سرمایه گذاری دو کشور با تاکید بر حوزه شیلات
  • بررسی آخرین مقررات در زمینه ثبت شرکت در سرزمین اصلی و مناطق آزاد عمان
  • انتقال پول بین دو کشور
  • منطقه آزاد چابهار و مناطق آزاد عمان